ประเทศไต้หวัน

ไต้หวันเป็นประเทศที่ถือว่ามีความเป็นเลิศทางการศึกษาอีกประเทศหนึ่ง ระบบการศึกษาของไต้หวัน มีการส่งเสริมให้รักการอ่าน ส่งเสริมให้ค้นคว้า โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีอิสระในการวางแผนการเรียนเป็นของตัวเองโดยที่รัฐไม่ได้บังคับจึงทำให้การศึกษาในไต้หวันมีความหลากหลายและตอบโจทย์ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก

ประเทศไต้หวันใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการและใช้สื่อสารเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีภาษาพื้นบ้านบ้างเล็กน้อย หากรู้ภาษาจีนกลางก็จะสามารถเรียนที่นี่ได้อย่างไม่ลำบาก แต่การใช้ภาษาจะมีความแตกต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ตรงสำเนียงการพูดและตัวเขียน ที่ไต้หวันจะใช้จีนตัวเต็มส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ใช้แบบตัวย่อ แต่ในปัจจุบันในไต้หวันใช้แบบพินอินด้วยเพื่อความสะดวกสำหรับนักเรียนต่างชาติ

การใช้ชีวิตในไต้หวันถือว่าสะดวกสบาย เพราเป็นประเทศที่ค่อนข้างทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง การเดินทางมีทั้งรถไฟฟ้า รถบัส รถไฟ รวมไปถึงรถไฟความเร็วสูง ส่วนค่าครองชีพ ค่าอาหารและของใช้ไม่ต่างจากไทยมากนัก แต่ที่พักอาศัยค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า หลายคนที่ได้ไปสัมผัสกับชาวไต้หวันต่างบอกว่าชาวไต้หวันมีน้ำใจ และอัธยาศัยดี หากจะปรับตัวอยู่ที่นี่ก็ไม่ยากนักเพราะวัฒนธรรมไม่ต่างจากไทยมากนัก

ประเทศไต้หวันเป็นอีกประเทศที่ใช้ภาษาจีนที่มีความน่าสนใจในการไปศึกษาต่อ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความเป็นอยู่สะดวกสบายค่าครองชีพค่อนข้างสมเหตุสมผล รัฐบาลมีความพยายามผลักดันเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในประเทศโดยการให้ทุนเป็นประจำ ดังนั้นไต้หวันจึงเป็นอีกตัวเลือกที่ดีสำหรับการศึกษาต่ออีกตัวเลือกหนึ่ง