Facebook
Twitter

PEKING UNIVERSITY

Posted on: 16 July 2021

 

ดูรายละเอียดโปรเเกรม คลิก…

 

Peking University

มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมและมีความสําคัญระดับชาติ วิทยาเขตหรือที่เรียกว่า “Yan Yuan” (สวนของ Yan) ตั้งอยู่ที่เขต Haidian ในชานเมืองทางตะวันตกของกรุงปักกิ่งมี พื้นที่รวม 2,743,532 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใกล้กับสวน Yuanmingyuan และ พระราชวังฤดูร้อน

มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีความภาคภูมิใจในคณาจารย์ที่โดดเด่นซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 48 คนของ Chinese Academy of Sciences (CAS) สมาชิก 9 คนของ Chinese Academy of Engineering (CAE) และ 21 คนของ Third World Academy of Sciences (TWAS)

 

 

มหาวิทยาลัยได้ผสมผสานการวิจัยเกี่ยวกับวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญอย่างมีประสิทธิภาพเข้ากับการฝึกอบรมบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางระดับสูงและทักษะทางวิชาชีพตามความต้องการ อย่างทันสมัยของสังคมนิยม ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการปรับปรุงงานด้านการสอนและการวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกันในสาขาวิชาต่างๆ

ดังนั้นมหาวิทยาลัยปักกิ่งจึงกลายเป็นศูนย์กลางสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ที่รวบรวมสาขาการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์การจัดการและการศึกษา เป้าหมายคือการติดอันดับหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในอนาคต

 

 

ประวัติ

มหาวิทยาลัยปักกิ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2441 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่ครอบคลุมในประเทศจีนและเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาชั้นนําในประเทศจีนนับตั้งแต่ก่อตั้ง นอกจากนี้ยังดํารงตําแหน่งบริหารสูงสุดสําหรับการศึกษาในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งในปีพ. ศ.2455 มหาวิทยาลัยได้ใช้ชื่อปัจจุบันในตอนท้ายของศตวรรษที่ 20 รัฐบาลจีนกําหนดให้มหาวิทยาลัยปักกิ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ของวาระการส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยระดับโลกในศตวรรษที่ 21 หลังจากรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยการแพทย์ปักกิ่งในปี 2543 มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้รับความเข้มแข็งอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีบทบาทสําคัญอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัย ความสําคัญแบบดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยในเรื่องความรักชาติ ความก้าวหน้า ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ พร้อมกับมาตรฐานการศึกษาด้านความขยัน ความแม่นยํา ความจริงและนวัตกรรมได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

 

 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

Peking University (PKU) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2441 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของจีน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปักกิ่งประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐกิจ การจัดการและสารสนเทศ และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยและหน่วยงาน 49 แห่ง และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 128 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 285 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 262 หลักสูตร ในขณะที่ยังคงเน้นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นพิเศษในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในเดือนธันวาคม 2019 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 16,328 คน นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 17,830 คน และผู้สมัครระดับปริญญาเอก 11,816 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติระยะยาวประมาณ 6,857 คนจาก 116 ประเทศที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

 

 

มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นที่รู้จักในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการวิจัยที่โดดเด่น อาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงพร้อมด้วยความสนใจด้านการวิจัยและความรู้เชิงลึก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะครู 3,188 คนโดย 1,100 คนเป็นศาสตราจารย์และ 889 คนเป็นรองศาสตราจารย์พร้อมด้วยนักวิชาการ 81 คนของ Chinese Academy of Sciences และนักวิชาการ 19 คนของ Chinese Academy of Engineering ปัจจุบันมหาวิทยาลัยปักกิ่งมีห้องปฏิบัติการหลักแห่งชาติ 9 แห่ง ห้องปฏิบัติการสําคัญของรัฐ 124 ห้อง ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติ 2 แห่ง และโรงพยาบาลในเครือ 10 แห่ง ศูนย์สุขภาพ เเละห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีหนังสือ 7.331 ล้านเล่มรวมทั้งวารสาร หนังสือพิมพ์จีนและต่างประเทศ ห้องสมุดยังทําหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่ที่ครอบคลุมอีกด้วย

 

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

1. มหาลัยปักกิ่งเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่นักเรียนจีนระดับหัวกะทิอยากเข้าเรียนมากที่สุด

2. มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นที่รู้จักในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการวิจัยที่โดดเด่น

3. มหาลัยปักกิ่งมีอาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงพร้อมด้วยความสนใจด้านการวิจัยและความรู้เชิงลึก

4. อัตราเงินเดือนของนักเรียนที่จบจากที่นี่สูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของจีน

 


 

 

DEGREE PROGRAM
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษาปกติของแต่ละหลักสูตรมีดังนี้ 4 ปีสําหรับระดับปริญญาตรี 3 ปี (หรือในบางกรณี 2 ปี) สําหรับปริญญาโทและ 4 ปีสําหรับระดับปริญญาเอก บางกรณีนักเรียนอาจสมัครเพื่อสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดหรือช้ากว่าที่กําหนด

มหาวิทยาลัยปักกิ่งแบ่งทุกปีการศึกษาออกเป็นภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงโดยในช่วง หลังจะเริ่มต้นปีการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงเร่ิมในเดือนกันยายนและส้ินสุดในเดือนมกราคม ของปีถัดไป ในขณะท่ีภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์และสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน จะมี วันหยุดฤดูหนาวและฤดูร้อนทุกปี วันหยุดฤดูร้อนมักใช้เวลา 2 เดือนและมีหลักสูตรปิดภาคเรียนฤดูร้อน ท่ีหลากหลายสําหรับนักเรียน วันหยุดฤดูหนาวใช้เวลา 4 สัปดาห์และโดยปกติจะตรงกับวันตรุษจีน วันท่ี เร่ิมต้นของทุกภาคการศึกษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของตรุษจีน

 

ดูรายละเอียดโปรเเกรม คลิก…

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 061-778-1986, 081-576-9595
พี่ๆ พร้อมให้คำปรึกษา
เเละสร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน
LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE