Facebook
Twitter

สำหรับน้องๆ บริเวณใกล้เคียง บ้านภาษาจีนณปภัช

NPP Chinese Home ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)

 

พบกับ หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาจีน…
ให้ ครบ จบ ทุกหลักสูตร #HSK #YCT #PINYIN #ENG


บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME SINCE 2012

 

MAP แผนที่


 

พบกันที่ NPP Chinese Home

ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)

ทุก วันเสาร์ ทดลองเรียนฟรี ทุกคลาส …

โดยเราแบ่งการเรียนรู้ จาก ความสามารถทางภาษาจีนของนักเรียน
ผ่าน แบบทดสอบการฟัง การอ่าน ในระดับสากล


PINYIN CLASS เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่ต้องการ เริ่มต้น เรียนภาษาจีน  …

เป็นการเริ่มต้น การเรียนภาษาจีน โดยการปลูกรัก ในการเรียนภาษาจีน ให้นักเรียนมี INSPIRATION พร้อมสำหรับการเรียนรู้ … ในช่วงต้นนี้นักเรียนจะเรียนรู้
คำศัพท์รอบตัว การสนทนาง่ายๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย แนะนำตัวเป็นภาษาจีน ฯลฯ
รวมถึงพื้นฐาน การเรียนรู้ พินอิน (PINYIN) ให้นักเรียนอ่านและประสมคำพินอินได้
ประกอบกับในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน มีความสนุก อยากรู้ อยากเห็น และอยากกลับมาเรียนอีกครั้ง

 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีน

NPP CHINESE COURSE

พื้นฐานพินอิน PINYIN CLASS  

(8 Unit /16 Hours/ 8 Weeks)

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 – 11.30 น.

ดูรายละเอียด PINYIN คลิก…

 


PINYIN + YCT 1 เหมาะกับใคร ??

 

สำหรับ น้องๆ ที่ สนใจ เริ่มต้น เรียนภาษาจีน
ซึ่งใน ห้องเรียน จะผสมผสาน การเรียนรู้พินอิน (PINYIN) และ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 80 คำ
สามารถฟัง สื่อสารประโยค พื้นฐานในชีวิตประจำวัน และอ่านประโยคสั้นๆ ได้

 

YCT คืออะไร ?
YCT ย่อมาจากคำว่า Youth Chinese Test
คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับเด็ก
เป็นการทดสอบความสามารถการสื่อสารด้านภาษาจีน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีน

    NPP CHINESE COURSE

ภาษาจีนระดับ YCT 1

( 12 Unit/ 28 Hours/14 Weeks)

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

ดูรายละเอียด  YCT 1 คลิก…

 


YCT 2 เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่ พอมีพื้นฐานภาษาจีน พินอิน (PINYIN)
นักเรียนจะได้ เรียนรู้ คำศัพท์ภาษาจีน 150 คำ สามารถฟัง และเข้าใจประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ามารถอ่านและเข้าใจ ข้อความสั้นๆ และสามารถเขียนประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน หรือชีวิตในโรงเรียนได้

 

 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีน

    NPP CHINESE COURSE

ภาษาจีนระดับ YCT 2

( 12 Unit/ 24 Hours/12 Weeks)

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.

ดูรายละเอียด YCT 2 คลิก…

 


HSK 1 เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่ พอมีพื้นฐานภาษาจีน (พินอิน)  …

มีความสมัครใจในการเรียนรู้ คือ  มีความรักในภาษาจีน  โดยครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ สนุกสนาน ครบ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

 รวมถึงเน้นการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ด้านภาษาจีน ในระดับ HSK 1 และ เพิ่มเติมคำศัพท์ 150 คำ

ให้นักเรียนมีรากฐานทางภาษาที่มั่นคง ในการจัดการเรียนการสอน ครูส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดในทุกๆ ขั้นตอนการปฏิบัติ

 

 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีน

NPP CHINESE COURSE

ภาษาจีนระดับ HSK 1

(15 Unit/28 Hours/14 Weeks)

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.

ดูรายละเอียด HSK 1 คลิก…

 


HSK 2 เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่ มีความรู้ทางภาษาจีน มาพอสมควร

ครูผู้สอนเพิ่มการเรียนรู้ ในทุกๆ ทักษะอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ เป็นกุญแจสำคัญ

รวมถึงเน้นการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ด้านภาษาจีน ในระดับ HSK 2 และ เพิ่มเติมคำศัพท์ 300 คำ

และให้มีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ในภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ในระดับนี้ครูผู้สอนจะเพิ่มการสอนด้านอักษรจีนมากขึ้น

 

 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีน

NPP CHINESE COURSE

ภาษาจีนระดับ HSK 2

(15 Unit/28 Hours/14 Weeks)

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 – 11.30 น.

ดูรายละเอียด HSK 2 คลิก…

 


HSK 3 เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่ มีความรู้ทางภาษาจีน สามารถสื่อสารบทสนทนาพื้นฐานได้

ครูผู้สอนเพิ่มการเรียนรู้ ในทุกๆ ทักษะอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ เป็นกุญแจสำคัญ

รวมถึงเน้นการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ด้านภาษาจีน ในระดับ HSK 3 และ เพิ่มเติมคำศัพท์ 600 คำ

และให้มีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ในภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ในระดับนี้ครูผู้สอนจะเพิ่มการสอนด้านอักษรจีนมากขึ้น

 

 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีน

NPP CHINESE COURSE

ภาษาจีนระดับ HSK 3

(15 Unit/38 Hours/19 Weeks)

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 – 11.30 น.

ดูรายละเอียด HSK 3 คลิก…

 


 

รวมถึง  SPOKEN English Class สำหรับน้องๆ ที่สนใจ

คลาสการพูดภาษาอังกฤษ ก็มีให้ลงเรียนอีกด้วย 👧🏻🧑🏻

 

ภาษาอังกฤษ SPOKEN ENGLISH เหมาะกับใคร ??

SPOKEN ENGLISH  I

 สำหรับ น้องๆ อายุ 6-9 ปี

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 – 11.30 น.

 

SPOKEN ENGLISH II

สำหรับ น้องๆ อายุ 10-18 ปี

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00  น.

 

รูปแบบการเรียนจะเน้นฝึกพูดโดยเฉพาะ ครูผู้สอนจะออกแบบการเรียนในแต่ละครั้งโดยปรับตามผู้เรียนเป็นสำคัญ

มีการสอดแทรกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน เน้นการปฏิบัติที่จะทำให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เสมอ

เพราะการฝึกพูดและฝึกฟังกับเจ้าของภาษา คือ หัวใจสำคัญที่จะทำให้สนทนาภาษาอังกฤษได้…

 

ทำไมต้องเรียน SPOKEN ENGLISH

เมื่อภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดในโลก การสนทนาภาษาอังกฤษจึงเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

เมื่อผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ จะทำให้เกิดความมั่นใจ และภาคภูมิใจในตนเอง

อีกทั้งยังเป็นบันไดสำคัญในการต่อยอดในอนาคตได้มากอีกด้วย

 

 

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ

    NPP CHINESE COURSE

ภาษาอังกฤษ SPOKEN ENGLISH

( 20 Hours/10 Weeks)

ดูรายละเอียด SPOKEN ENGLISH คลิก…

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 061 – 778 – 1986 , 081 – 576 – 9595

พี่ๆ พร้อมให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน
LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE