Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 1 สัปดาห์

พร้อมทัศนศึกษา

(สตาฟดูแลตลอดโครงการ)

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำหรับนักเรียน อายุ 10-18 ปี

 

📍 ออกเดินทาง พร้อมกัน  วันที่ 19 – 25 เมษายน  2564

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เพียง 15,900 บาท!!

(ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน **คิดตามจริง)

 

รับสมัครเพียง 25 คน เท่านั้น!! 

ดูรายละเอียด คลิก…

 

คลิกชม… ตารางกิจกรรม

 


 

บ้านภาษาจีนณปภัช  Npp Chinese Home  ได้เปิดสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปี 2555 เราสังเกตเห็นว่า “ความรักในความรู้” ทำให้ผู้เรียน เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) บ้านภาษาจีนณปภัช มีการจัดไปเรียนซัมเมอร์ที่จีน ไต้หวัน แคมป์ภาษาจีนที่ประเทศจีนทุกปี  การไปซัมเมอร์แคมป์เปรียนเสมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน คิด ทำ สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง จึงเป็นเหตุผล สำคัญเมื่อนักเรียนกลับมา เด็กๆจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กๆ มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น และเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน รวมถึงมี “ความมีวุฒิภาวะ” ในวัยเรียนรู้

 

 

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 10 – 18 ปี  ขึ้นไป เพื่อให้ ผู้เรียนเปิดมุมมอง ทางการศึกษาให้กว้างมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้ภาษาจีน จากคณาจารย์ ที่มีคุณภาพ เพื่อที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนของนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงได้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น มีความตระหนักถึงความสำคัญ และ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

 

Mae Fah Luang University MFU, Chiang Rai

ดูแลคุณภาพของหลักสูตรโดยสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้านภาษาจีนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ อยู่ในจังหวัดเชียงรายขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่บรรยากาศดีและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ล่าสุดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University Rankings 2020 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในอันดับ 601-800 ของโลก ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ความน่าสนใจของแคมป์ภาษาจีนที่ MFU

1.สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึง บุคลิกของนักเรียนนักศึกษาโดยรวม มีความเรียบร้อย รักการเรียนรู้

2.สถานที่เรียน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบรรยากาศทางวัฒนธรรมจีน น่าเรียนรู้ ประกอบกับ ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้

3.สถานที่พัก ของนักเรียนในแคมป์ภาษาจีน เราจะพักที่ โรงแรมภายในมหาวิทยาลัย ตลอดโครงการ ซึ่งมี ความปลอดภัย รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ครบครัน

4.สถานที่รับประทานอาหาร ในมื้อเช้า เราจะรับประทานอาหาร ในเรือนรับรองของโรงแรม และ ภายในมหาวิทยาลัยมีศูนย์อาหารอยู่หลายแห่ง มีอาหารหลากหลาย ร้านเบเกอรี่ และอื่นๆ

5.ข้อสุดท้าย #สำคัญที่สุด คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบุคลากร พร้อมด้วยคณาจารย์ ทั้งชาวไทย และ ชาวจีน รองรับ และ ดูแลคุณภาพการศึกษา ในแคมป์ภาษาจีนครั้งนี้ อย่างดีเยี่ยม

 

ดังนั้น การทำแคมป์ภาษาจีน ภายในประเทศ ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองใช้ชีวิตด้วยตนเองในมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มองเห็นถึงสาขาวิชาแห่งอนาคต ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนไปด้วยกัน

 

 

กล่าว“สั้นๆ”เรื่อง การดูแลนักเรียนใน ทุกๆแคมป์

ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทำให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เพื่อทำให้ในทุกๆแคมป์เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน และให้ดีกว่าเดิมใน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ THREE_SAFE

1.ผู้ปกครองสามารถติดตามการดำเนินกิจกรรม แบบ RealTime (ตลอดเวลา) ผ่าน Line กลุ่มเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในโปรแกรมเท่านั้น สามารถ เชิญญาติพี่น้อง เข้าร่วมกลุ่มได้

2.พี่ๆสตาฟ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีหน้าที่นัดหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความตรงต่อเวลา เช็คจำนวนนักเรียนทุกครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียน และ ก่อนเข้าห้องพัก

3.สำหรับนักเรียน มีข้อกำหนดไม่มาก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นตัวเองที่สุด แต่มีข้อกำหนดหลักๆดังนี้.

☆☆ ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ควรแจ้งสถานที่ให้สตาฟให้รับทราบ ถ้าสถานที่นั้นๆต้องมีการเดินทาง อาจจะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมสตาฟ

☆☆ สตาฟ สามารถติดต่อนักเรียน ได้ตลอดเวลา ผ่านการโทร หรือ ผ่าน Line

☆☆ ห้องพักนักเรียน ไม่อนุญาต ให้ นักเรียนชาย-หญิง อยู่ภายในห้องพักเดียวกัน ถ้าจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มให้หาสถานที่ ที่เหมาะสม

 

ตอบข้อสงสัย :: การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์

ถึงอยู่ไกลแต่ผู้ปกครอง หายห่วงแน่นอน !!

 


 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 1 สัปดาห์ พร้อมทัศนศึกษา
(สตาฟดูแลตลอดโครงการ)
ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำหรับนักเรียน อายุ 10 – 18 ปี

 

ดูรายละเอียด คลิก…

 

คลิกชม… ตารางกิจกรรม

 

รายละเอียดโปรแกรมแม่ฟ้าหลวง

**รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

วันจันทร์ – ศุกร์ : ช่วงเช้าเรียนภาษาจีน / ช่วงบ่ายเรียนวัฒนธรรมจีน

วันเสาร์ : ทัศนศึกษาเต็มวัน

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเครื่องบิน **คิดตามจริง**)

**คลอบคลุมค่าอาหาร 3 มื้อ

  1. ค่าเรียนภาษา และ วัฒนธรรมจีน
  2. ค่าทัศนศึกษา (วันเสาร์)
  3. ค่าที่พักตลอดโครงการ
  4. ค่าอาหารกลางวัน
  5. ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน
  6. ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรแกรม

 

**ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ นักเรียนเตรียมแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น

 


“ ขั้นตอนการสมัคร ”

1. ปริ้นใบสมัครออกมากรอกข้อมูลของนักเรียน[ทาง NPP จะส่งลิงค์ให้ค่ะ]

2. กรอกข้อมูลเรียบร้อย เเละถ่ายรูปใบสมัคร

3. ชําระค่ามัดจําพร้อมส่งสลิปเเละใบสมัคร มาที่ช่องทางไลน์หรือช่องทางที่ติดต่อกับ NPP
Line : @nppchinesehome เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

4. ทาง NPP จะส่งข้อมูลยืนยันการสมัครไปให้ทางอีเมล

5. ทาง NPP จะดึงผู้ปกครองเเละน้องเข้ากลุ่มไลน์MFUสามารถดึงคนในครอบครัวเข้าได้หมดค่ะ ไลน์กลุ่มทางสตาฟจะถ่ายรูป update กิจกรรมของน้องๆ ตลอดเวลาค่ะ พูดคุยสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 


รีวิว Review จากน้องๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการ NPP CHINESE CAMP  

 

 


 

นักเรียนที่ตัดสินใจมาแคมป์เรียนภาษาจีนในต่างประเทศ เป็น จุดเริ่มต้นสำคัญในการทดลองการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ปกครอง เพื่อเป็นการฝึกตนให้มี “ วุฒิภาวะ” หรือ ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สำหรับด้านการเรียนรู้ ขอให้ผู้เรียนสังเกต สิ่งต่างๆ รอบตัว เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอ ”

 

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน และ มีความสนใจในโครงการ  บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว และจะพยายามทำให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เป็นความทรงจำดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย ในอนาคตต่อไป

 

เราพร้อมให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน

LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE